Disclaimer - Privacybeleid - Cookiebeleid

GELIEVE DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR TE NEMEN VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE SITE. DEZE MEDEDELING REGELT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN ALLE INFORMATIE DIE ZICH OP DE SITE BEVINDT.

Deze website wordt beheerd door 2win bvba - Diksmuidelaan 40 bus 18, 1000 Brussel.


Algemeen

De toegang tot deze site 2win.be en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden, en aan de wetgeving die geldt in België.
Auteursrecht Copyright © 2win bvba. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij 2win bvba en haar gelieerde organisaties of werden opgenomen met toestemming van de verantwoordelijke instanties of personen. Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.


Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch 2win bvba noch haar gelieerde organisaties, noch haar of hun directieleden, werknemers of agenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

2win bvba vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van 2win bvba aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan 2win bvba verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over 2win bvba of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u van bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken of informatie geeft waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. reacties, berichten of aanvragen van informatie) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal 2win bvba ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2win bvba houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website 2win.be.


U garandeert dat de gegevens die u aan 2win bvba meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan 2win bvba mee te delen. 2win bvba kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.


Verwerking van persoonsgegevens
2win bvba verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.   2win bvba zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving. Als 2win bvba uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

De persoonsgegevens die 2win bvba verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van 2win bvba, of bepaalde personen of entiteiten waarmee 2win bvba een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. De verantwoordelijke van het bestand is Lieve Woutters, Diksmuidelaan 40 bus 18, 1000 Brussel. Deze gegevens zijn niet bestemd voor commerciële doeleinden. De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens middels een email naar: lieve(at)2win.be of door te schrijven naar: Diksmuidelaan 40 bus 18, 1000 Brussel. Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Cookies

De website 2win.be maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten ook persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen.


U erkent dat u de website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.


Pogingen om toegang tot de servers of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de website of anderszins – zijn strikt verboden.